Urdhër 2017 (en)

1. Urdhër datë 09.01.2017, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga znj. ***** , në lidhje me masën disiplinore “Mbajtjen e 1/3 të pagës së plotë, për peridhën deri në gjashtë muaj”, bazuar në Vendimin nr.5175/10 prot., datë 27.12.2016, të Komisionit Disiplinor të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit”

2. Urdhër datë 11.01.2017, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nëpunësi *****, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë procesit të ristrukturimit dhe transferimit të përhershëm në kuadër të ristrukturimit të Drejorisë së Përgjithshme të Tatimeve”

3.  Urdhër datë 11.01.2017, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nëpunësi *****, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë procesit të ristrukturimit dhe transferimit të përhershëm në kuadër të ristrukturimit të Drejtorise së Përgjithshme të Tatimeve”

4.  Urdhër datë 03.02.2017, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësi ***** nëpunës në administratëntatimore, në Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë procedurës së vlerësimit në fund të periudhës së provës”

5. Urdhër datë 09.02.2017, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësja *****, në lidhje me moszbatimin e aktit të emërimit të DAP”

6. Urdhër datë 22.02.2017, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësja *****, “Përgjegjëse në Sektorin e Koordinimit dhe Mbështetjes së Laboratorëve, në Drejtorinë e Menaxhimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit në nivel Qëndror” në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë procedurës së vlerësimit të rezultateve në punë”

7.  Urdhër datë 28.02.2017, “Për verifikimin e informacionit që përmban shkresa nr. 144prot., dt. 22.02.2017 për transferimin e përkohshëm në periudhën e provës dhe përfundimin e procedurave të konfirmimit si nëpunës civil”

8.  Urdhër datë 03.03.2017, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësja *****, në lidhje me parregullsi të konstatuara gjatë procedurës së rikonstruktimit të institucionit, në Këshillin e Qarkut Shkodër”

9. Urdhër datë 13.03.2017, “Për verifikimin e informacionit që përmban shkresa nr.161 prot., dt.02.03.2017 për marrjen e masës disiplinore  “Largim nga shërbimi civil”

10. Urdhër datë 04.04.2017, “Për verifikimin e zbatimit të ligjshmërisë gjatë procesit të pranimit në shërbimin civil, në Bashkinë e Tiranës, për periudhën 01.09.2015, deri 01.04.2017”

11. Urdhër datë 05.05.2017 “Për krijimin e grupit të gatshëm me objekt veprimtarie, monitorimin e sjelljes së nëpunësve civile gjatë fushatës zgjedhore”

12. Urdhër datë 17.05.2017 “Për verifikimin e zbatimit të Vendimit Nr.48, datë 13.03.2017, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

13. Urdhër datë 17.05.2017 “Për verifikimin e aktit nr. 205, datë 28.04.2017, të Kryetarit të Bashkisë Pogradec”

14. Urdhër datë 17.05.2017 “Për verifikimin e zbatimit të Vendimit Nr. 3, datë 11.01.2016, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

15. Urdhër datë 17.05.2017 “Për verifikimin e zbatimit të Vendimit Nr. 2, datë 11.01.2016, të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”