Rregullore

Rregullore e Brendshme

Rregullore mbi procedurat e Mbikëqyrjes dhe Inspektimit të KMSHC

Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike

Rregullore për përdorimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit

Rregullore për rregullat e inventarizimit,vlerësimit dhe nxjerrjes nga përdorimi të aktiveve në zotërim të KMSHC

Rregullore mbi ndalimin e pirjes së duhanit në mjediset e punës

Rregullore për parandalimin e përhapjes së Covid-19