Urdhër 2015

1. Urdhër datë 08.01.2015, “Për verifikimin e procedurës dhe dokumentacionit të procesit të konkurimit për vendin vakant Përgjegjës Sektori të Burimeve Jometalore në Drejtorinë e Burimeve Mineraleve në Shërbimi Gjeologjik Shqiptar”

2. Urdhër datë 08.01.2015, “Për verifikimin e aktit administrativ nr. 1378 dt.03.11.2014, të Departamentit të Administratës Publike”

3. Urdhër datë 08.01.2015, “Për verifikimin e procedurës dhe dokumentacionit të procesit të konkurimit për vendin vakant Përgjegjës Sektori të Burimeve Jometalore në Drejtorinë e Burimeve Mineraleve në Shërbimi Gjeologjik Shqiptar”

4. Urdhër datë 23.01.2015, “Për verifikimin e Vendimit nr.160/1 datë 29.01.2014 të Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Statistikave”

5. Urdhër datë 23.01.2015, “Për verifikimin e ankesës së znj. *****, në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë”

6. Urdhër datë 04.02.2015, “Për verifikimin e kërkesës nr.140 prot., datë 28.01.2015, të znj.*****”

7. Urdhër datë 11.02.2015, “Për verifikimin e shkresës së punonjësit *****, në adresë të Bashkisë Berat”

8. Urdhër datë 12.02.2015, “Për verifikimin e rastit të punonjësit *****, në adresë të Këshillit të Qarkut Gjirokastër”

9. Urdhër datë 12.02.2015, “Për verifikimin e shkresës së z. *****, nr.167, dt.11.02.2015, “Ankesë për moszbatimine Vendimit nr.233, dt. 19/01/2015 të DAP-it nga Prefektja e Qarkut Vlorë”

10. Urdhër datë 16.02.2015, “Për verifikimin e shkresës së z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

11. Urdhër datë 16.02.2015, “Për verifikimin e shkresës së z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

12. Urdhër datë 17.02.2015, “Për verifikimin e rastit të punonjësit të Këshillit të Qarkut Gjirokastër, *****”

13. Urdhër datë 19.02.2015, “Për verifikimin e shkresës së Z. ***** në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

14. Urdhër datë 19.02.2015, “Për verifikimin e shkresës së Z. ***** në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

15. Urdhër datë 19.02.2015, “Për verifikimin e shkresës së Z. ***** në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

16. Urdhër datë 06.03.2015, “Për verifikimin e Vendimit nr.160/3, të Insititutit të Statistikave”

17. Urdhër datë 06.03.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

18. Urdhër datë 17.03.2015, “Për verifikimin e procedurës së lirimit nga shërbimi civil për shkak të ristrukturimit për punonjësen e Këshillit të Qarkut Tiranë, Znj.*****”

19. Urdhër datë 23.03.2015, “Për verifikimin e informacionit nr.273prot., datë 20.03.2015, të Znj. *****”

20. Urdhër datë 20.04.2015, “Për verifikimin e informacionit nr.312, dt. 14.04.2015 të Z. *****”

21. Urdhër datë 11.05.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

22. Urdhër datë 19.05.2015, “Për verifikimin e aktit nr.10 datë 02.02.2015 “Për lirimin nga Shërbimi Civil për shkak të ristrukturimit”

23. Urdhër datë 22.05.2015, “Për verifikimin e ligjshmërisë së aktit nr. 148prot., datë 05.02.2014,”Njoftim për ndërprerje të marrëdhënieve të punës””

24. Urdhër datë 27.05.2015, “Për verifikimin e informacionit nr.368, dt.14.05.2015, të Z. *****”

25. Urdhër datë 16.06.2015, “Për verifikimin e informacionit nr.385, dt. 22.05.2015, të Z. ****”

26. Urdhër datë 18.06.2015, “Për verifikimin e procedurës së lëvizjes paralele për punonjësen e Ministrisë së Drejtësisë, Znj.*****”

27. Urdhër datë 18.06.2015, “Për verifikimin e informacionit nr.472, dt.11.06.2015, të Znj.*****”

28. Urdhër datë 03.07.2015, “Për verifikimin e procedurës së konkurimit për ngritjen në detyrë për punonjësen e Avokatit të Popullit, Znj.*****”

29. Urdhër datë 07.07.2015, “Për verifikimin e informacionit nr.493, dt.06.07.2015, të Z. *****”

30. Urdhër datë 09.07.2015, “Për verifikimin e procedurës së lirimit për punonjësin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Z.*****”

31. Urdhër datë 15.07.2015, “Për verifikimin e procedurës së mosdeklarimit të statusit për punonjësen e Komunës Farkë, Znj. *****”

32. Urdhër datë 16.07.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Znj. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

33. Urdhër datë 16.07.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

34. Urdhër datë 07.08.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Znj. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

35. Urdhër datë 02.09.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

36. Urdhër datë 08.10.2015, “Për verifikimin e informacionit që përmban shkresa me nr.646 prot., dt. 23.09.2015, mbi statusin dhe pagesën e nëpunësve të DAR Tiranë”

37. Urdhër datë 13.10.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Znj. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

38. Urdhër datë 30.10.2015, “Për verifikimin e procedurës së vlerësimit të rezultateve në punë për punonjësen e Ministrisë së Shëndetësisë, Znj. *****”

39. Urdhër datë 05.11.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

40. Urdhër datë 10.11.2015, “Për verifikimin e marrëdhënies së punësimit për punonjësen e Njësisë Administrative Grekan, Bashkia Belsh, Znj. *****”

41. Urdhër datë 12.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 39/51, dt.29.09.2015, të Kryetarit të Bashkisë Fushë-Arrëz”

42. Urdhër datë 12.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.39/6, dt. 29.09.2015, të Kryetarit të Bashkisë Fushë-Arrëz”

43. Urdhër datë 12.11.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

44. Urdhër datë 16.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.719, dt.23.10.2015, mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës për shkak të ristrukturimit”

45. Urdhër datë 16.11.2015, “Për verifikimin e procedurës së rikthimit në pozicionin e mëparshëm të punës, ose të barasvlefshëm me të, të nëpunësit *****, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”

46. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17801 prot., dt.12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

47. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.17813 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

48. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.17829 prot., dt. 12.11.2015 të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

49. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.17811 prot., dt. 12.11.2015 të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

50. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.17843 prot., dt. 12.11.2015 të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

51. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.17862 prot., dt. 12.11.2015 të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

52. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.17876 prot., dt. 12.11.2015 të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

53. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17822 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

54. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17770 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

55. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17821 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

56. Urdhër datë 23.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17821 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë” “Për verifikimin e aktit nr. 17779 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

57. Urdhër datë 24.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 26033, dt. 23.10.2015, “Dhënie e masës disiplinore vërejtje”, të Drejtorit të Drejtorisë së Hetimit, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave”

58. Urdhër datë 24.11.2015, “Për verifikimin e aktit nr.24, dt. 27.10.2015, të Kryetarit të Bashkisë Korçë”

59. Urdhër datë 03.12.2015, “Për verifikimin e informacionit të regjistruar pranë Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil me nr.810 prot., dt. 16.11.2015, mbi ndërprerjen e marrëdhënies së punës, për punonjësen *****”

60. Urdhër datë 04.12.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17815 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

61. Urdhër datë 04.12.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17825 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

62. Urdhër datë 04.12.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17776 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

63. Urdhër datë 04.12.2015, “Për verifikimin e aktit nr. 17865 prot., dt. 12.11.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

64. Urdhër datë 14.12.2015, “Për verifikimin e aktit nr.298, dt. 10.11.2015, të Kryetarit të Bashkisë Kukës”

65. Urdhër datë 23.12.2015, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Znj. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”