Urdhër 2016

1. Urdhër datë 05.01.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësja  *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

2. Urdhër datë 13.01.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga disa punonjës të Administratës së Njësisë Administrative Farkë, Bashkia Tiranë”

3. Urdhër datë 21.01.2016, “Për verifikimin e informacionit, në përmbajtjen e të cilit, pretendohen parregullsi në lidhje me emërimin në shërbimin civil”

4. Urdhër datë 22.01.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësja *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

5. Urdhër datë 22.01.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nnjë nëpunëse e Drejtorisë së Përgjithshmë të Tatimeve, në lidhje me parregullsi të pretenduara gjatë zhvillimit të ecurisë disiplinore”

6. Urdhër datë 22.01.2016, “Për verifikim informacioni”

7. Urdhër datë 03.02.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 19932 prot., dt. 07.12.2015, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

8. Urdhër datë 16.02.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur në lidhje me emërimin nëpërmjet procedurës së konkurimit të nëpunësit të Drejtorisë së Përgjithshmë të Tatimeve, *****”

9. Urdhër datë 23.02.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 3205 prot., dt. 01.02.2016, të Bashkisë Tiranë”

10. Urdhër datë 23.02.2016, “Për verifikimin e Aktit nr. 3200 prot., dt. 01.02.2016, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

11. Urdhër datë 04.03.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 4437 prot., dt. 10.02.2016, të Bashkisë Tiranë”

12. Urdhër datë 10.03.2016, “Për verifikimin e Aktit nr.3212 prot., dt.01.02.2016, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

13. Urdhër datë  16.03.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 26, dt. 21.01.2016, të Kryetarit të Bashkisë Pogradec”

14. Urdhër datë 17.03.2016, “Për verifikimin e informacionit nr. 159 prot., dt. 17.02.2016, ardhur nga punonjësit e Këshillit të Qarkut Shkodër, në adresë të Komisionerit”

15. Urdhër datë 01.04.2016, “Për verifikimin e rastit paraqitur nga Z. *****, në lidhje me sistemimin e tij në pozicionin e mëparshëm që ka pasur në Ministrinë e Punëve të Jashtme”

16. Urdhër datë 18.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Tepelenë”

17. Urdhër datë 18.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Përmet”

18. Urdhër datë 18.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Mallakastër”

19. Urdhër datë 18.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Libohovë”

20. Urdhër datë 20.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procedimit disiplinor, përfunduar me aktin nr. 100, dt. 11.02.2016, të Kryetarit të Bashkisë Kukës “Për largim nga detyra” për nëpunësin *****”

21. Urdhër datë 22.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Bulqizë”

22. Urdhër datë 22.04.2016 “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Mat”

23. Urdhër datë 22.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Kurbin”

24. Urdhër datë 22.04.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së procesit të rekrutimit në shërbim civil, në Bashkinë Dibër”

25. Urdhër datë 05.05.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë të aktit administrativ nr. 956/2 prot., dt. 04.03.2016, “Për lirimin nga një pozicion I rregullt I anëtarit të TND-së””

26. Urdhër datë 23.05.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga një nëpunës I Shërrbimit Gjeologjik Shqiptar, në lidhje me parregullsi të pretenduara gjatë kryerjes procedurës për ngritje në detyrë, në kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin Drejtor I Drejtorisë së Gjeologjisë Detare, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar”

27. Urdhër datë 25.05.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 705, dt. 21.04.2016, të Kryetarit të  Bashkisë Selenicë”

28. Urdhër datë 26.05.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Znj. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

29. Urdhër datë 30.05.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Znj. *****, në adresë të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil”

30. Urdhër datë 02.06.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga një nëpunës I Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në lidhje me parregullsi të pretenduara gjatë zhvillimit të ecurisë disiplinore”

31. Urdhër datë 10.06.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë të aktit administrativ, Vendimit nr. 9, dt. 19.01.2016, “Për lirimin nga shërbimi civil të nëpunëses *****”

32. Urdhër datë 20.06.2016, “Për verifikimin e informacionit që përmban shkresa me nr.428 prot., dt. 02.06.2016, mbi zhvillimin e konkurimit për ngritjen në detyrë”

33. Urdhër datë 28.06.2016, “Për verifikimin e informacionit të regjistruar me nr. 361 prot., dt. 29.04.2016, mbi zbatimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë”

34. Urdhër datë 29.06.2016 “Për verifikimin e ligjshmërisë të aktit administrativ, Vendim nr. 20, dt. 01.04.2016, të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Kukës, “Për lirim nga detyra” të punonjësit *****”

35. Urdhër datë 30.06.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 19326 prot., dt. 23.06.2016, të Njësisë Përgjegjëse të Bashkisë Tiranë”

36. Urdhër datë 19.07.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë të aktit administrativ, Vendim nr. 116, dt. 20.10.2015, të Kryetarit të Bashkisë Krujë, “Për lirim nga detyra” të punonjësit *****”

37. Urdhër datë 25.07.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së Vendimit nr. 10, dt. 21.08.2015, për lirimin nga shërbimi civil të punonjësit *****”

38. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 16763/7, dt. 04.07.2016, të Komisionit Disiplinor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave”

39. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 16763/1, dt. 04.07.2016, të Komisionit Disiplinor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave”

40. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 16763/3, dt. 04.07.2016, të Komisionit Disiplinor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave”

41. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë të aktit administrativ, Vendim nr.32, dt. 22.07.2016, të Drejtorit të Drejtorisë Arsimore Rajonale Dibër, “Për lirim nga detyra” të punonjëses *****”

42. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga *****, në lidhje me procedurën e konkurimit për pozicionin e punës ” Specialist Jurist”, në Bashkinë Vlore”

43. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e aktit nr. 16763/5, dt. 04.07.2016, të Komisionit Disiplinor, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave”

44. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nëpunësja *****, Specialist në Drejtorinë Farmaceutike, në Ministrinë e Shëndetësisë, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë periudhës së vlerësimit të rezultateve në punë, për periudhën Janar-Qershor 2016”

45. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë gjatë procesit të ristrukturimit të institucionit Këshilli I Qarkut Fier, si dhe në nxjerrjen e aktit nr. 3, dt.20.07.2016, të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Fier “Për lirim nga detyra” për nëpunësin *****”

46. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë gjatë procesit të ristrukturimit të institucionit Këshilli i Qarkut Fier, si dhe në nxjerrjen e aktit nr. 1, dt.20.07.2016, të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Fier “Për lirim nga detyra” për nëpunësen *****”

47. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nëpunësja *****, Specialist në Drejtorinë Farmaceutike, në Ministrinë e Shëndetësisë, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë procedurës së vlerësimit të rezultateve në punë, për periudhën Janar-Qershor 2016”

48. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë gjatë procesit të ristrukturimit të institucionit Këshilli i Qarkut Fier, si dhe në nxjerrjen e aktit nr. 2, dt.20.07.2016, të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Fier “Për lirim nga detyra” për nëpunësen *****”

49. Urdhër datë 02.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nëpunësja *****, në Kontrollin e Lartë të Shtetit, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë procedurës së vlerësimit të rezultateve në punë, për periudhën Janar-Qershor 2016”

50. Urdhër datë 05.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në lidhje me procedurën e konfirmimit si nëpunës civil”

51. Urdhër datë 05.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Znj. *****, në lidhje me transferimin e përkohshëm në detyrë”

52. Urdhër datë 06.09.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë gjatë procesit te ristrukturimit të institucionit Bashkia Vau Dejës, si dhe në nxjerrjen e aktit nr. 86, dt. 07.01.2016, të Kryetarit të Bashkisë Vau Dejës “Për zgjidhjem e kontratës së punës”

53. Urdhër datë 06.09.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë të aktit administrativ, me nr. 5322, dt. 29.07.2016, të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Punëve të Brendshme, për fillimin e ecurisë disiplinore ndaj punonjësit *****”

54. Urdhër datë 30.09.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë në lidhje me statusi e pozicionit të punës “Inspektor I Policisë Pyjore”, në Degën Rajonale Elbasan”

55.  Urdhër datë 30.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësi *****, në lidhje me transferimin e përkohshëm në detyrë”

56. Urdhër datë 30.09.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësja *****, në lidhje me transferimin e përkohshëm në detyrë”

57. Urdhër datë 30.09.2016 “Për verifikimin e aktit nr. 3440, dt.20.06.2016, të Komisionit Disiplinor pranë Ministrisë së Mbrojtjes”

58. Urdhër datë 10.10.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nëpunësja *****, në pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Financës, Shërbimeve dhe Publikimeve”, në Drejtorinë e Përgjithshme të Patentave dhe Markave, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë procedurës së ecurisë disiplinore”

59. Urdhër datë 12.10.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësja *****, në lidhje me procedurën e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës, në Bordin Rajoal të Kullimit, Fier”

60. Urdhër datë 14.10.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë së aktit nr. 6, dt. 20.07.2016, të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Fier “Për lirim nga detyra”, të nëpunëses *****”

61. Urdhër datë 21.10.2016, “Për verifikimin e informacionit, në lidhje me lirimin nga shërbimi civil të punonjësit *****”

62. Urdhër datë 25.10.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga konkurrentja *****, në lidhje me procedurën e rekrutimit për pozicionin e shpallur, me nr. 1125, “Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Rrjetit dhe Serverave, ne Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, në Institutin e Statistikave”, të kryer nga Departamenti i Administratës Publike”

63. Urdhër datë 27.10.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në lidhje me procedurën e vlerësimit dhe ndërprerjes së marrëdhënies së punës”

64. Urdhër datë 28.10.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga nëpunësi *****, në lidhje me disa parregullsi të pretenduara gjatë administrimit të shërbimit civil, që kanë të bëjnë me institutet e procedurës disiplore dhe vlerësimit të rezultateve në punë”

65. Urdhër datë 07.11.2016, “Për verifikimin e ligjshmërisë në lidhje me procedurën e ndjekur nga Departamenti I Administratës Publike, që ka të bëjë me zbatimin e vendimit gjyqësor të formës së prerë për rikthimin ë nëpunësve civilë në detyrë”

66. Urdhër datë 14.11.2016, “Për verifikimin e zbatimit të ligjit në administrimin e shërbimit civil, lidhur me disa raste të transferimeve të përkohshme, të kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave”

67. Urdhër datë 25.11.2016, “Për verifikimin e lirshmërisë së vendimit nr. 4547/11, dt. 18.11.2016, të Komisionit Disiplinor, pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit”

68. Urdhër datë 25.11.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga Z. *****, në lidhje me ndërprerjen e marrëdhënies së punësimit”

69. Urdhër datë 25.11.2016, “Për verifikimin e informacionit të ardhur nga punonjësi *****, në lidhje me procedurën e ecurisë disiplinore të filluar nga eprori direkt”