Vendime 2015

Vendim Nr.1 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.2 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.3 – Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Vendim Nr.4 – Njësia Bashkiake Nr.8
Vendim Nr.5 – Komiteti Shtetëror për Kultet
Vendim Nr.6 – Këshilli i Qarkut Shkodër
Vendim Nr.7 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.8 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.9 – Qëndra Kombëtare e Licensimit
Vendim Nr.10 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.11 – Agjensia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike
Vendim Nr.12 – Këshilli i Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.13 – Komiteti Shtetëror për Kultet
Vendim Nr.14 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.15 – Ministria e Kulturës
Vendim Nr.16 – Ministria e Integrimit Evropian
Vendim Nr.21 – Këshilli i Qarkut Korçë
Vendim Nr.22 – Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Vendim Nr.23 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.24 – Këshilli i Qarkut Vlorë
Vendim Nr.25 – Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Vendim Nr.26 – INSTAT
Vendim Nr.30 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.31 – Këshilli i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.34 – Këshilli i Qarkut Shkodër
Vendim Nr.35 – Njësia Bashkiake Nr.1
Vendim Nr.36 – Njësia Bashkiake Nr.2 Tiranë
Vendim Nr.37 – Njësia Bashkiake Nr.3 Tiranë
Vendim Nr.38 – Njësia Bashkiake Nr.4 Tiranë
Vendim Nr.39 – Këshilli i Qarkut Elbasan
Vendim Nr.40 – Qëndra Kombëtare e Liçensimit
Vendim Nr.41 – Këshilli i Qarkut Durrës
Vendim Nr.42 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.43 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.44 – Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Vendim Nr.45 – Agjensia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave  Publike
Vendim Nr.46 -Inpektorati Shtetëror i Arsimit
Vendim Nr.47 – Njësia Bashkiake Nr.8
Vendim Nr.48 – Autoriteti i Avioacionit Civil
Vendim Nr.49 – Njësia Bashkiake Nr.7 Tiranë
Vendim Nr.50 – Njësia Bashkiake Nr.9 Tiranë
Vendim Nr.51 – Njësia Bashkiake Nr.5 Tiranë
Vendim Nr.52 – Njësia Bashkiake Nr.6 Tiranë

Vendim Nr.53 – Bashkia Orikum
Vendim Nr.54 – Këshilli i Qarkut Lezhë
Vendim Nr.55 – Njësia Bashkiake Nr.10 Tiranë
Vendim Nr.56 – Këshilli i Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.57 – Këshilli i Qarkut Vlorë
Vendim Nr.58 – Këshilli i Qarkut Vlorë
Vendim Nr.59 – Këshilli i Qarkut Korçë
Vendim Nr.60 – Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
Vendim Nr.61 – Instituti i Zhvillimit të Arsimit
Vendim Nr.62 – Këshilli i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.63 – Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Vendim Nr.64 – Këshilli i Qarut Berat
Vendim Nr.65 – Këshilli i Qarkut Dibër
Vendim Nr.66 – Këshilli i Qarkut Kukës
Vendim Nr.67 – Njësia Bashkiake Nr.11 Tiranë
Vendim Nr.68 – Këshilli i Qarkut Fier
Vendim Nr.69 – Ministria e Drejtësisë
Vendim Nr.70 – Ministria e Financës
Vendim Nr.71 -Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.72 – Instituti i Statistikave
Vendim Nr.73 – Njësia Bashkiake Nr.2 Tiranë
Vendim Nr.74 – Këshilli i Qarkut Elbasan
Vendim Nr.75 – Komuna Farkë
Vendim Nr.76 – Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Vendim Nr.77 – Departamenti i Administratës Publike (rekrutimet)
Vendim Nr.78 – Ministria e Integrimit Evropian
Vendim Nr.79 – Departamenti i Administratës Publike (rekrutimet)
Vendim Nr.80 – Njësia Bashkiake Nr.8 Tiranë
Vendim Nr.81 – Njësia Bashkiak Nr.1
Vendim Nr.82 – Njësia Bashkiake Nr.7 Tiranë
Vendim Nr.83 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.84 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.87 – Bashkia Durrës
Vendim Nr.88 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.89 – Këshilli i Qarkut Lezhë
Vendim Nr.90 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.91 – Drejtoria e Bujqësisë Tiranë
Vendim Nr.93 – Njësia Administrative Nr.10 Tiranë
Vendim Nr.94 – Avokati i Popullit
Vendim Nr.95 – Këshilli i Qarkut Durrës
Vendim Nr.96 – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Vendim Nr.97 – Njësia Adminsitrative Nr.9 Tiranë
Vendim Nr.98 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.99 – Njësia Administrative Nr.3 Tiranë

Vendim Nr.100 – Ministria e Kulturës
Vendim Nr.101 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.102 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.103 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.104 – Njësia administrative Nr.6 Tiranë
Vendim Nr.105 – Njësia Administrative Nr.4 Tiranë
Vendim Nr.106 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.107 – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Vendim Nr.108 – Departamenti i Administratës Publike (rekrutimet)
Vendim Nr.109 – Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave
Vendim Nr.110 – N-Prefektura Tropojë
Vendim Nr.111 – Komisioni i Prokurimit Publik
Vendim Nr.112 – Njësia Administrative Nr.11 Tiranë
Vendim Nr.113 – Bashkia Kamëz
Vendim Nr.114 – Këshilli i Qarkut Dibër
Vendim Nr.115 – Përfundimi i procesit të rekrutimit
Vendim Nr.116 – Njësia Administrative Nr.5 Tiranë
Vendim Nr.117 – Ministria e Mbrojtjes
Vendim Nr.118 – Këshilli i Qarkut Kukës
Vendim Nr.119 – Bashkia Berat
Vendim Nr.120 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.121 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.122 – Bashkia Fier
Vendim Nr.123 – Drejtoria e Bujqësisë Tiranë
Vendim Nr.125 – Bashkia Orikum
Vendim Nr.126 – Bashkia Fier
Vendim Nr.128 – Këshilli i Qarkut Fier
Vendim Nr.129 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.131 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.132 – Këshilli i Qarkut Berat
Vendim Nr.134 – Drejtoria e Përgjithsme e Doganave
Vendim Nr.135 – Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural
Vendim Nr.136 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.137 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.138 – Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
Vendim Nr.139 – Ministria e Punëve të Brendshme
Vendim Nr.140 – Komuna Drenovë
Vendim Nr.141 – Ministria e Shëndetësisë
Vendim Nr.142 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.143 – Këshilli i Qarkut Shkodër