Vendime 2019

Vendim Nr.1 – Për miratimin e planit vjetor të punës për vitin 2019.pdf
Vendim Nr.2 – Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.pdf
Vendim Nr.4 – Bashkia Malësi e Madhe.pdf
Vendim Nr.5 – Drejtoria e Doganave.pdf
Vendim Nr.6 – Inspektoratit Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit.pdf
Vendim Nr.7 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.pdf
Vendim Nr.8 – Bashkia Tropojë.pdf
Vendim Nr.9 – Bashkia Kolonjë.pdf
Vendim Nr.10 – Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural.pdf
Vendim Nr.11 – Bashkia Patos.pdf
Vendim Nr.12 – Bashkia Dropull.pdf
Vendim Nr.13 – Bashkia Gjirokastër.pdf
Vendim Nr.14 – Bashkia Pustec.pdf
Vendim Nr.15 – Bashkia Ura Vajgurore.pdf
Vendim Nr.16 – Bashkia Devoll.pdf
Vendim Nr.17 – Bashkia Maliq.pdf
Vendim Nr.18 – DAP.pdf
Vendim Nr.19 – Për miratimin e raportit vjetor për veprimtarinë e KMSHC për vitin 2018.pdf
Vendim Nr.20 – Autoriteti i Avioacionit Civil
Vendim Nr.21 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.22 – TND.pdf
Vendim Nr.23 – Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.pdf
Vendim Nr.24 – Bashkia Memaliaj.pdf
Vendim Nr.25 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.pdf
Vendim Nr.26 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë
Vendim Nr.27 – Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
Vendim Nr.28 – Agjencinë e Trajtimit të Konçensioneve
Vendim Nr.29 – Qendra Kombëtare e Biznesit
Vendim Nr.30 – Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit
Vendim Nr.31 – Qendra e Trajnimit të Administratës Doganore dhe Tatimore
Vendim Nr.32 – Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fonet e BE, BB dhe Donatorëve të Tjerë
Vendim Nr.33 – Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
Vendim Nr.34 – Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimit
Vendim Nr.35 – Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë
Vendim Nr.36 – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit
 Vendim Nr.37 – Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
Vendim Nr.38 – Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara
Vendim Nr.39 – Bashkia Vau i Dejës
Vendim Nr.40 – Autoriteti i Konkurrencës
Vendim Nr.41 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.42 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër
Vendim Nr.43 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Lushnje
Vendim Nr.44 – Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Vendim Nr.45 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë
Vendim Nr.47 – Bashkia Sarandë
Vendim Nr.48 – Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Vendim Nr.49 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.50 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Vendim Nr.51 – Autoriteti i Aviacionit Civil
Vendim Nr.52 – Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale
Vendim Nr.53 – Bashkia Berat
Vendim Nr.54 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.55 – Bashkia Elbasan
Vendim Nr.56 – Bashkia Fier
Vendim Nr.57 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.58 – Bashkia Librazhd
Vendim Nr.59 – Bashkia Ura Vajgurore
Vendim Nr.60 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.61 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.62 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.63 – Bashkia Poliçan
Vendim Nr.64 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.65 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.66 – Bashkia Dropull
Vendim Nr.67 – Bashkia Finiq
Vendim Nr.68 – Drejtoria e Përgjithshme e Standartizimit
Vendim Nr.69 – Drejtoria e Përgjithshme të Akreditimit
Vendim Nr.70 – Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara
Vendim Nr.71 – Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE, BB dhe Donatorëve të Tjerë
Vendim Nr.72 – Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë
Vendim Nr.73 – Agjencinë e Trajtimit të Konçensioneve
Vendim Nr.74 – Autoriteti i Mediave Audiovizive
Vendim Nr.75 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë
Vendim Nr.76 – Qendra e Trajnimit të Administratës Tatimore dhe Doganore
Vendim Nr.77 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.78 – Agjencia e Auditimit të Programeve të Akredituara nga BE
Vendim Nr.79 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.81 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.80 – Qendra Kombëtare e Biznesit
Vendim Nr.82 – Autoriteti i Aviacionit Civil
Vendim Nr.83 – Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Vendim Nr.84 – Agjencia Kombëtare e Mjedisit
Vendim Nr.85 – Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar
Vendim Nr.86 – Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar
Vendim Nr.87 – Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve
Vendim Nr.88 – Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit
Vendim Nr.89 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë
Vendim Nr.90 – Bashkia Fier
Vendim Nr.91 – Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë
Vendim Nr.92 – Drejtoria Arsimore Rajonale Vlorë
Vendim Nr.93 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.94 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Vlorë
Vendim Nr.95 – Bashkia Vau i Dejës
Vendim Nr.96 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.97 – Bashkia Malësi e Madhe
Vendim Nr.99 – Agjencia Kombëtare e Ushqimit
Vendim Nr.100 – Bashkia Pustec