Vendime 2020

Vendim Nr.1 – Vendim Nr.1 – Miratimi i planit vjetor të punës për vitin 2020
Vendim Nr.2 – Bashkia Fier
Vendim Nr.3 – Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Vendim Nr.4 – Autoriteti i Konkurrencës
Vendim Nr.5 – Këshilli i Lartë Gjyqësor
Vendim Nr.6 – Kontrolli i Lartë i Shtetit
Vendim Nr.7 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.8 – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit
Vendim Nr.9 – Bashkia Fier
Vendim Nr.10 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.11 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
 Vendim Nr.12 – Ministria e Shëndetësisë
Vendim Nr.13 – Agjencia per mbrojtjen e femijeve
Vendim Nr.14 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje
Vendim Nr. 15 – Avokati i Popullit
Vendim Nr.16 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Vendim Nr.17 – Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror
Vendim Nr.18 – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
Vendim Nr.19 – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Vendim Nr.20 – Instituti i Integrimit të Përndjekurve Politikë
Vendim Nr.21 – Autoriteti Rrugor Shqiptar
 Vendim Nr.22 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.23 – Departamenti i Administratës Publike, TND
Vendim Nr.24 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.25 – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Vendim Nr.26 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.27 – Bashkia Këlcyrë
Vendim Nr.28 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.29 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.30 – Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Vendim Nr.31 – Për miratimin e rapotit vjetor për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil
Vendim Nr.32 – Ministria e Brendshme
Vendim Nr.33 – Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë
Vendim Nr.34 – Inspektori i Lartë i Drejtësisë
Vendim Nr.35 – Departamenti i Administratës Publike
Vendim Nr.36 – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Vendim Nr.37 – Këshilli i Qarkut Durrës
Vendim Nr.39 – Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Vendim Nr.40 – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve