Vendime 2020

Vendim Nr.1 –  Miratimi i planit vjetor të punës për vitin 2020
Vendim Nr.2 – Bashkia Fier
Vendim Nr.3 – Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Vendim Nr.4 – Autoriteti i Konkurrencës
Vendim Nr.5 – Këshilli i Lartë Gjyqësor
Vendim Nr.6 – Kontrolli i Lartë i Shtetit
Vendim Nr.7 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.8 – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit
Vendim Nr.9 – Bashkia Fier
Vendim Nr.10 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.11 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
 Vendim Nr.12 – Ministria e Shëndetësisë
Vendim Nr.13 – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijeve
Vendim Nr.14 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje
Vendim Nr. 15 – Avokati i Popullit
Vendim Nr.17 – Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror
Vendim Nr.18 – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
Vendim Nr.19 – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Vendim Nr.20 – Instituti i Integrimit të Përndjekurve Politikë
Vendim Nr.21 – Autoriteti Rrugor Shqiptar
 Vendim Nr.22 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.23 – Departamenti i Administratës Publike, TND
Vendim Nr.24 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.25 – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Vendim Nr.26 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.27 – Bashkia Këlcyrë
Vendim Nr.28 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.30 – Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Vendim Nr.31 – Për miratimin e rapotit vjetor për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil
Vendim Nr.33 – Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë
Vendim Nr.35 – Departamenti i Administratës Publike
Vendim Nr.36 – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Vendim Nr.40 – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
Vendim Nr.41 – Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
 Vendim Nr.42 – Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror
Vendim Nr.44 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.45 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.46 – Bashkia Dropull
Vendim Nr.47 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.48 – Bashkia Himarë
Vendim Nr.49 – Bashkia Libohovë
Vendim Nr.50 – Bashkia Roskovec
Vendim Nr.51 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.53 – Bashkia Konispol
Vendim Nr.54 – Bashkia Poliçan
Vendim Nr.55 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.56 – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Vendim Nr.58 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Vendim Nr.59 – Bashkia Ura Vajgurore

Vendim Nr.60 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.61 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.62 – Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit
Vendim Nr.64 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.65 – Bashkia Himarë
Vendim Nr.66 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.67 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.68 – Bashkia Patos
Vendim Nr.69 – Bashkia Lushnje
Vendim Nr.70 – Bashkia Shkodër
Vendim Nr.71 – Bashkia Vau Dejës
Vendim Nr.72 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.75 – Bashkia Klos
Vendim Nr.76 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.78 – Prefektura e Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.80 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.81 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.89 – Bashkia Durrës
Vendim Nr.93 – Bashkia Pustec
Vendim Nr.95 – Bashkia Shkodër
Vendim Nr.96 – Bashkia Himarë
Vendim Nr.98 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Shkodër
Vendim Nr.99 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.100 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.102 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.103 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.104 – Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave
Vendim Nr.105 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.106 – Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit
Vendim Nr.107 – Qendra Kombëtare e Biznesit
Vendim Nr.108 – Bashkia Patos
Vendim Nr.109 – Bashkia Vau Dejës
Vendim Nr.111 – Prefektura e Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.112 – Agjencia e Prokurimit Publik
Vendim Nr.115 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.116 – Akademia e Shkencave
Vendim Nr.117 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.118 – Bashkia Lushnje
Vendim Nr.121 – Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
Vendim Nr.126 – Drejtoria e Përgjithshme e Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, Bankës Botërore dhe Donatorëve të Tjerë
Vendim Nr.127 – Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
Vendim Nr.128 – Qendra e Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme
Vendim Nr.129 – Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit
Vendim Nr.130 – Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
Vendim Nr.131 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Lushnje
Vendim Nr.132 – Qendra Kombëtare e Biznesit
Vendim Nr.133 – Drejtoria e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës
Vendim Nr.134 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Tiranë
Vendim Nr.135 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Korçë
Vendim Nr.136 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare
Vendim Nr.137 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje
Vendim Nr.138 – Bashkia Këlcyrë
Vendim Nr.139 – Ministria e Bujqësisë
Vendim Nr.145 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.147- Bashkia Tropojë
Vendim Nr.150 – Instituti i Transportit
Vendim Nr.151 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë – Krujë

Vendim Nr.155 – Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
Vendim Nr.156 Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Vendim Nr.157- Drejtoria e Shërbimit të Peshkimit dhe Akuakulturës
Vendim Nr.158 – Agjencia e Prokurimit Publik
Vendim Nr.159 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.160 – Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë
Vendim Nr.161 – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Vendim Nr.163 – Bashkia Kamëz
Vendim Nr.164 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare
Vendim Nr.165 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Tiranë
Vendim Nr.166 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Korçë
Vendim Nr.167 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.169 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje
Vendim Nr.171 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.172 – Bashkia Sarandë
Vendim Nr.173 – Bashkia Finiq
Vendim Nr.174 – Bashkia Maliq
Vendim Nr.175 – Bashkia Konispol
Vendim Nr.180 – Bashkia Kolonjë
Vendim Nr.181 – Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë
Vendim Nr.182 – Bashkia Lushnje
Vendim Nr.183 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.184 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.185 – Bashkia Gjirokastër
Vendim Nr.186 – Bashkia Patos
Vendim Nr.187 – Minsitria e Kulturës
Vendim Nr.188 – Ministria e Drejtësisë
Vendim Nr.189 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë
Vendim Nr.190 – Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Vendim Nr.191 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë
Vendim Nr.192 – Instituti i Transportit
Vendim Nr.193 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.194 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.195 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.196 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.198 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.199 – Bashkia Vau Dejës
Vendim Nr.200 – Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
Vendim Nr.201 – Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimeve, Elbasan
Vendim Nr.202 – Agjencia Rajonale e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë
Vendim Nr.203 – Bashkia Ura Vajgurore
Vendim Nr.204 – Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Korçë
Vendim Nr.205 – Bashkia Maliq
Vendim Nr.206 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.207 – Bashkia Lushnje
Vendim Nr.208 – Bashkia Kamëz
Vendim Nr.211 – Bashkia Gjirokastër
Vendim Nr.212 – Bashkia Delvinë
Vendim Nr.213 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.214 – Këshilli i Qarkut Korçë
Vendim Nr.215 – Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave
Vendim Nr.222 – Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
Vendim Nr.223 – Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit
Vendim Nr.228 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.230 – Instituti i Transportit
Vendim Nr.231 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.232 – Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
Vendim Nr.233 – Bashkia Shkodër
Vendim Nr.234 – Bashkia Vau i Dejës