Vendime 2020

Vendim Nr.1 –  Miratimi i planit vjetor të punës për vitin 2020
Vendim Nr.2 – Bashkia Fier
Vendim Nr.3 – Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Vendim Nr.4 – Autoriteti i Konkurrencës
Vendim Nr.5 – Këshilli i Lartë Gjyqësor
Vendim Nr.6 – Kontrolli i Lartë i Shtetit
Vendim Nr.7 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.8 – Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit
Vendim Nr.9 – Bashkia Fier
Vendim Nr.10 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.11 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
 Vendim Nr.12 – Ministria e Shëndetësisë
Vendim Nr.13 – Agjencia per mbrojtjen e femijeve
Vendim Nr.14 – Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnje
Vendim Nr. 15 – Avokati i Popullit
Vendim Nr.16 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Vendim Nr.17 – Drejtoria e Përgjithshme të Shërbimit Social Shtetëror
Vendim Nr.18 – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve
Vendim Nr.19 – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Vendim Nr.20 – Instituti i Integrimit të Përndjekurve Politikë
Vendim Nr.21 – Autoriteti Rrugor Shqiptar
 Vendim Nr.22 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.23 – Departamenti i Administratës Publike, TND
Vendim Nr.24 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
Vendim Nr.25 – Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Vendim Nr.26 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.27 – Bashkia Këlcyrë
Vendim Nr.28 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.29 – Bashkia Lezhë
Vendim Nr.30 – Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Vendim Nr.31 – Për miratimin e rapotit vjetor për veprimtarinë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil
Vendim Nr.32 – Ministria e Brendshme
Vendim Nr.33 – Instituti i Integrimit të të Përndjekurve Politikë
Vendim Nr.34 – Inspektori i Lartë i Drejtësisë
Vendim Nr.35 – Departamenti i Administratës Publike
Vendim Nr.36 – Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim
Vendim Nr.37 – Këshilli i Qarkut Durrës
Vendim Nr.39 – Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Vendim Nr.40 – Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve

Vendim Nr.41 – Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
 Vendim Nr.42 – Shërbimi Social Shtetëror
Vendim Nr.43 – Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore
Vendim Nr.44 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.45 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.46 – Bashkia Dropull
Vendim Nr.47 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.48 – Bashkia Himarë
Vendim Nr.49 – Bashkia Libohovë
Vendim Nr.50 – Bashkia Roskovec
Vendim Nr.51 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.52 – Departamenti i Administratës Publike
Vendim Nr.53 – Bashkia Konispol
Vendim Nr.54 – Bashkia Poliçan
Vendim Nr.55 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.56 – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Vendim Nr.57 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.58 – Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë
Vendim Nr.59 – Bashkia Ura Vajgurore
Vendim Nr.60 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.61 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.62 – Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit
Vendim Nr.63 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.64 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.65 – Bashkia Himarë
Vendim Nr.66 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.67 – Bashkia Mirditë
Vendim Nr.68 – Bashkia Patos
Vendim Nr.69 – Bashkia Lushnje
Vendim Nr.70 – Bashkia Shkodër
Vendim Nr.71 – Bashkia Vau Dejës
Vendim Nr.72 – Bashkia Devoll
Vendim Nr.73 – Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë
Vendim Nr.74 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.75 – Bashkia Klos
Vendim Nr.76 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.77 – Drejtoria e Përgjithshme e Doanave
Vendim Nr.78 – Prefektura e Qarkut Gjirokastër
Vendim Nr.79 – Ministria e Brendshme
Vendim Nr.80 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.81 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.82 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
 Vendim Nr.83 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.84 – Agjencia Rajonale e Bregdetit Lezhë
Vendim Nr.85 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.86 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.87 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.88 – Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
Vendim Nr.90 – Agjencia Kombëtare e Turizmit