VKM

 VENDIM NR.243 – PËR PRANIMIN, LEVIZJEN PARALELE, PERIUDHËN E PROVËS DHE EMËRIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

VENDIM NR.242 – PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

VENDIM NR.171 – PËR TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM DHE TË PËRKOHSHËM TË NËPUNËSVE CIVILË, PEZULLIMIN DHE LIRIMIN NGA SHËRBIMI CIVIL

VENDIM NR.142 – PËR PËRSHKRIMIN DHE KLASIFIKIMIN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE INSTITUCIONET E PAVARURA

VENDIM NR.138 – PËR RREGULLAT E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË SHKOLLËS SHQIPTARE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE TRAJNIMIN E NËPUNËSVE CIVILË

VENDIM NR.VENDIM NR.118 – PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, REKRUTIMIT, MENAXHIMIT DHE PËRFUNDIMIT TË MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVIL TË NËPUNËSVE CIVILË TË NIVELIT TË LARTË DREJTUES DHE TË ANËTARËVE TË TND-SË

VENDIM NR.117 – PËR PËRMBAJTJEN, PROCEDURËN DHE ADMINISTRIMIN E DOSJEVE TË PERSONELIT E TË REGJISTRIT QËNDROR TË PERSONELIT

VENDIM NR.116 – PËR STATUSIN E NËPUNËSVE DHE PUNONJËSVE AKTUALË QË PËRFITOJNË STATUSIN E NËPUNËSIT CIVIL SIPAS LIGJIT NR. 152-2013 PËR NËPUNËSIN CIVIL – I NDRYSHUAR

VENDIM NR.115 – PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DISIPLINORE DHE TË RREGULLAVE PËR KRIJIMIN, PËRBËRJEN E VENDIMMARRJEN NË KOMISIONIN DISIPLINOR NË SHËRBIMIN CIVIL

VENDIM NR.109 – PËR VLERËSIMIN E REZULTATEVE NË PUNË TË NËPUNËSVE CIVILË

VENDIM NR.108 – PËR PLANIN VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL