VKM

VENDIM NR. 305 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 142 DATË 12.3.2014

VENDIM NR. 187 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE NIVELIT TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË

VENDIM NR. 177 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 165, DATË 2.3.2016

VENDIM NR. 69 PËR PLANIN VJTOR TË PRANIMIT, PËR VITIN 2017, NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE, PJESË E SHËRBIMIT CIVIL

VENDIM NR. 17 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË DETAJUARA MBI ZBATIMIN E NDALIMEVE TË PARASHIKUARA NË LIGJIN NR. 138

VENDIM NR. 165 PËR GRUPIMIN E NJËSIVE Ë VETËQEVERISJES VENDORE, PËR EFEKT PAGE DHE CAKTIMIN E KUFINJVE TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR E TË EMËRUAR

VENDIM NR.125 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM DHE TË PËRHERSHËM TË NËPUNËSVE CIVILË

VENDIM NR. 1037 PËR PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË NËPUNËSVE CIVILË, PËR PËRFITIMIN DHE PËRDITËSIMIN E NJOHURIVE SHTESË

VENDIM NR. 138 PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE

VENDIM NR. 243 PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE, PERIUDHËN E PROVËS DHE EMËRIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

VENDIM NR. 242 PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

VENDIM NR. 627 PËR NJË NDRYSHIM TË VENDIMIT NR. 116 DATË 5.3.2014

VENDIM NR. 138 PËR RREGULLAT E ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIMIT TË SHKOLLËS SHQIPTARE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE TRAJNIMIN E NËPUNËSAVE CIVIL

VENDIM NR. 118 PËR PROCEDURAT E EMËRIMIT, REKRUTIMIT, MENAXHIMIT DHE PËRFUNDIMIT TË MARRËDHËNIES NË SHËRBIMIN CIVILTË ANËTARËVE TË NIVELIT TË LARTË DHE TND

VENDIM NR. 117 PËR PËRMBAJTJEN, PROCEDURËN DHE ADMINISTRIMIN E DOSJEVE TË PERSONELIT E TË REGJISTRIT QENDROR TË PERSONELIT

VENDIM NR. 116 PËR STATUSIN E NËPUNËSIT DHE PUNONJËSVE AKTUALË QË PËRFITOJNË STATUSIN E NËPUNËSIT CIVIL

VENDIM NR. 115 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS DISIPLINORE DHE TË RREGULLAVE PËR KRIJIMIN, PËRBËRJEN DHE VENDIMMARRJEN NË KOMISIONIN DISIPLINOR NË SHËRBIMIN CIVIL

VENDIM NR. 717 PËR PAGAT E PUNONJËSVE MBËSHTETËS TË INSTITUCIONEVE BUXHETORE DHE TË NËPUNËSVE TË DISA INSTITUCIONEVE BUXHETORE

VENDIM NR. 568 PËR KOHËZGJATJEN E PUNËS DHE PUSHIMIT VJETOR

VENDIM NR.833 DATË 28.10.2020 PËR RREGULLAT E HOLLËSISHME PËR PËRMBAJTJEN, PROCEDURËN DHE ADMINISTRIMIN E DOSJEVE TË PERSONELIT E TË REGJISTRIT QENDROR TË PERSONELIT