Activities

Menaxhimi efektiv i burimeve njerëzore në njësitë e qeverisjes vendore

Në Ditën Ndërkombëtare të Tokës

Pjesëmarrja e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil në Kongresin Ndërkombëtar 2017, organizuar nga IIAS

Vizita e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës

Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet KMSHC dhe KLSH

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit

Vizitë e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil në Kosovë

Reforma në Qeverisjen Vendore dhe Administratën Publike – Mundësi të Reja për Administratën Vendore

Vizitë studimore e Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil në Poloni