Other Reportings

Raport për mbikëqyrjen e administrimit të shërbimit civil dhe monitorimin e sjelljes së nëpunësit civil në kushtet e zgjedhjeve politike për Kuvendin e Shqipërisë

Raport i Komisionerit për vitin 2015 - takimi i 6-të i GP për RAP