Tabela e funksioneve, detyrave dhe kompetencave te drejtoreve