Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

F1

Konferencë e organizuar nga KE me temë “Fuqizimi i Strukturave Vendore në Shqipëri“

Foto2

Raportimi i Komisionerit përpara Kuvendit të Shqipërisë, datë 25.04.2019

Foto3-(1)

Vizitë e anëtarëve të komisionit për çështjet ligjore të Kuvendit të Shqipërisë pranë KMSHC

Udhëzime në lidhje me unifikimin e zbatimit të ligjit në drejtim të pjesëmarrjes së nëpunësve civilë në institucionet e administrimit të procesit zgjedhor dhe respektimit të të drejtave të tyre politike

Urdhër i brendshëm

 

Model i urdhërit të brendshëm për ngritjen e grupit të punës për mbikëqyrjen e sjelljes së nëpunësve civil gjatë fushatës zgjedhore

Rregullore e brendshme

 

Rregullore e grupit të monitorimit për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë Prill 2021

Model akt konstatimi

 

Situata e administrimit të shërbimit civil dhe prezenca e nëpunësve civilë në institucion

RAPORTE

raport
Raporti Vjetor
ligji
Ligji 152/2013
Annual Report

NA KONTAKTONI

Kërkesë/Ankesë