Vendime 2016

Vendim Nr. 1 – Për miratimin e planit vjetor të punës së institucionit për vitin 2016
Vendim Nr.2 – Bashkia Fushë-Arrëz
Vendim Nr.3 – Bashkia Fushë-Arrëz
Vendim Nr.4 – Procedura e pranimit në TND
Vendim Nr.5 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.6 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.7 – Bashkia Shkodër
Vendim Nr.8 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.10 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.12 – Departamenti i Administratës Publike
Vendim Nr.13 – Bashkia Kamëz
Vendim Nr.14 – Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë
Vendim Nr.15 – Ministria e Punëve të Jashtme
Vendim Nr.16 – Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Vendim Nr.17 – Bashkia Kukës
Vendim Nr.18 – Ministria e Financës
Vendim Nr.20 – Përfundimi i mbikëqyrjes për procesin e rekrutimit
Vendim Nr.21 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.22 – Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë
Vendim Nr.23 – Ministria e Zhvillimi Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Vendim Nr.24 – Bashkia Durrës
Vendim Nr.25 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.26 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.27 – Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike
Vendim Nr.28 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.29 – Ministria e Mbrojtjes
Vendim Nr.30 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.31 – Instituti i Zhvillimit të Arsimit
Vendim Nr.32 – Këshilli i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.33 – Agjencinë e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike
Vendim Nr.34 – Këshilli i Qarkut Durrës
Vendim Nr.35 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.36 – Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Vendim Nr.37 – Ministria e Integrimit Evropian
Vendim Nr.38 – Bashkia Kamëz
Vendim Nr.39 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.40 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.41 – Bashkia Elbasan
Vendim Nr.42 – Bashkia Fushë Arrëz
Vendim Nr.43 – Departamenti i Administratës Publike (TND)
Vendim Nr.44 – Bashkia Pukë
Vendim Nr.45 – Komiteti Shtetëror për Kultet
Vendim Nr.46 – Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Vendim Nr.47 – Ministria e Financës
Vendim Nr.48 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.49 – TND
Vendim Nr.50 – Bashkia Pogradec
Vendim Nr.51 – Ministria e Kulturës
Vendim Nr.52 – Komiteti Shtetëror për Kultet
Vendim Nr.53 – Këshilli i Qarkut Fier
Vendim Nr.54 – Bashkia Berat
Vendim Nr.55 – Instituti i Mjekësisë Ligjore
Vendim Nr.56 – Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar
Vendim Nr.57 – Njësia Administraive Kashar
Vendim Nr.58 – Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
Vendim Nr.59 – Njësia Administrative Farkë
Vendim Nr.60 – Këshilli i Qarkut Shkodër

Vendim Nr.61 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.62 – Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik
Vendim Nr.63 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.64 – Bashkia Durrës
Vendim Nr.65 – Bashkia Shijak
Vendim Nr.66 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.68 – Ministria e Punëve të Jashtme
Vendim Nr.69 – Bashkia Kukës
Vendim Nr.70 – Këshilli i Qarkut Shkodër
Vendim Nr.71 – Bashkia Selenicë
Vendim Nr.72 – Këshilli i Qarkut Durrës
Vendim Nr.73 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.74 – Bashkia Kavajë
Vendim Nr.75 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.76 – Bashkia Cërrik
Vendim Nr.77 – Ministia e Financave
Vendim Nr.79 – Bashkia Tepelenë
Vendim Nr.80 – Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve
Vendim Nr.81 – Bashkia Mallakastër
Vendim Nr.82 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.83 – Bashkia Përmet
Vendim Nr.84 – Shërbimit Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.85 – Bashkia Libohovë
Vendim Nr.86 – Bashkia Kurbin
Vendim Nr.87 – Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit
Vendim Nr.88 – Ministria e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave
Vendim Nr.89 – Bashkia Dibër
Vendim Nr.90 – Bashkia Bulqizë
Vendim Nr.91 – Bashkia Mat
Vendim Nr.92 – Ministia e Brendshme
Vendim Nr.93 – Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Vendim Nr.94 – Njësia Administrative Farkë
Vendim Nr.95 – Ministria e Integrimit Europian
Vendim Nr.96 – Ministria e Punëve të Brendshme
Vendim Nr.97 – Ministria e Arsimit dhe Sportit
Vendim Nr.98 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.99 – Bashkia Tropojë
Vendim Nr.100 – Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
Vendim Nr.101 – Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Vendim Nr.102 – Zyra Arsimore Librazhd
Vendim Nr.103 – Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat
Vendim Nr.105 – Bashkia Belsh
Vendim Nr.106 – Inspektorati Shtetëror për Mjedisin dhe Pyjet
Vendim Nr.107 – Ministria e Shëndetësisë
Vendim Nr.108 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.109 – Agjencia Kombëtare e Duhan Cigareve
Vendim Nr.110 – Këshilli i Qarkut Fier
Vendim Nr.111 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.112 – Këshilli i Qarkut Kukës
Vendim Nr.113 – Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
Vendim Nr.114 – Brodi Rajonal i Kullimit Fier
Vendim Nr.115 – Drejtoria Arsimore Rajonale Dibër
Vendim Nr.117 – Këshilli i Qarkut Fier
Vendim Nr.118 – Bashkia Vlorë
Vendim Nr.119 – Këshilli i Qarkut Fier
Vendim Nr.120- Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

Vendim Nr.121 – Bashkia Vorë
Vendim Nr.122 – Këshilli i Qarkut Fier
Vendim Nr.123 – Bashkia Klos
Vendim Nr.124 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.125 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.126 – Kontrolli i Lartë i Shtetit
Vendim Nr.127 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.128 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.129 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.130 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.131 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.132 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.133 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.134 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.135 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.136 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.137 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.138 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.139 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.140 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.141 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.142 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.143 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.144 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.145 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.146 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.147 – Bashkia Tiranë
Vendim Nr.148 – Ministria e Bujqësisë
Vendim Nr.149 – Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit
Vendim Nr.150 – Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave
Vendim Nr.151 – Prefekti i Qarkut Shkodër
Vendim Nr.152 – Prefekti i Qarkut Tiranë
Vendim Nr.153 – Ministria e Punëve të Brendshme
Vendim Nr.154 – Instituti i Statistikave
Vendim Nr.155 – Prefekti i Qarkut Lezhë
Vendim Nr.156 – Prefekti i Qarkut Durrës
Vendim Nr.157 – Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat
Vendim Nr.158 – Drejtoria e Bujqësisë Kukës
Vendim Nr.159 – Bashkia Krujë
Vendim Nr.160 – Prefekti i Qarkut Kukës
Vendim Nr.161 – Këshilli i Qarkut Elbasan
Vendim Nr.162 – Drejtoria e Bujqësisë Shkodër
Vendim Nr.163 – Drejtoria e Bujqësisë Vlorë
Vendim Nr.164 – Drejtoria e Bujqësisë Tiranë
Vendim Nr.165 – Drejtoria e Bujqësisë Korçë
Vendim Nr.166 – Prefekti i Qarkut Korçë
Vendim Nr.167 – Bashkia Selenicë
Vendim Nr.168 – Drejtoria e Bujqësisë Dibër
Vendim Nr.169 – Bashkia Rrogozhinë
Vendim Nr.170 – Drejtoria e Përgjithshme Patentave dhe Markave
Vendim Nr.171 – Njësia Administrative Nr.8
Vendim Nr.172 – Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit
Vendim Nr.173 – Bashkia Fushë Arrëz
Vendim Nr.174 – Drejtoria e Bujqësisë Gjirokastër
Vendim Nr.175 – Shërbimi Gjeologjik Shqiptar
Vendim Nr.176 – Ministria e Financave
Vendim Nr.177- Bashkia Shkodër